O Universitas Vini 2015

Uni­ver­si­tas Vini na­ro­dził się z fa­scy­na­cji świa­tem  wina.  Na­szym ma­rze­niem stało się dzie­le­nie z in­ny­mi  pasji do  wina i prze­ka­zy­wa­nie wiedzy z eno­lo­gii.
Uni­ka­to­we stu­dium po­wsta­ło we współ­pra­cy
Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go z Akademią Wina w Łodzi.

Kurs przeznaczony  jest dla zarządów firm, menedżerów, profesjonalistów, osób związanych z szeroko rozumianą branżą winiarską oraz dla wszystkich zainteresowanych poznaniem bliżej kultury podawania i picia, produkcji oraz marketingu wina.

W Pol­sce od kilku lat ob­ser­wu­je­my roz­wój bran­ży wi­niar­skiej, ro­śnie rów­nież kon­sump­cja wina oraz zna­cze­nie wie­dzy o winie pod­czas spo­tkań biz­ne­so­wych i prywatnych. Uni­wer­sy­tet Łódz­ki oraz Akademia Wina w Łodzi stwo­rzy­ły kurs wie­dzy o winie z myślą o wszyst­kich, któ­rzy są za­in­te­re­so­wa­ni te­ma­tem wina i pra­gną po­znać lub po­głę­bić wiedzę na jego temat.

Pro­gram stu­diów obej­mu­je sze­ro­ki za­kres za­gad­nień do­ty­czą­cych mię­dzy in­ny­mi hi­sto­rii upra­wy wi­no­ro­śli oraz          pro­duk­cji wina  na świe­cie, ty­po­lo­gii win, re­gio­nów wi­niar­skich, chemii wina, fi­zjo­lo­gii smaku, mar­ke­tin­gu wina oraz sa­vo­ir-vi­vre w restauracji. Dzię­ki temu uczest­ni­cy będą mieli moż­li­wość zgłę­bie­nia taj­ni­ków pro­ble­ma­ty­ki wina, podczas 16 spotkań od 13 marca do połowy czerwca 2015 roku w Łodzi.
Planowany jest też  wyjazd studyjny w czerwcu 2015r. do najlepszych winnic w Europie.

Przejdź do góry strony